01 april 2017

Gecensureerd boek op sensationele wijze voorgesteld in onthullende publicatie!

fkj:n, klshjnk kdsl nnk. jjnlslnlkd klm=s,al=k=,=sl,la,l=sjkn,l=:,al:kl=n kklll/  
klnksf:nkank:dnskua,km=sk kn,l:=kln,=mdk,l=a,lk=s,

nlkj:=,fk=m,klsnkl:=m,ùlsnk:

Op zoek naar een onthullende publicatie? Sorry, die was volgeboekt en fjkankjank nhkkn:sjnjkdnjk hjkns:kjnkn:lkajn nkn:sjks:n is gecensureerd wegens ... 1 APRIL! 
Volgend jaar meer succes.